اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه دریای خزر، Rutilus rutilus caspicus
1. اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه دریای خزر، Rutilus rutilus caspicus
دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 32-39

چکیده
  چکیده اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در یک دوره 14 روزه انجام گرفت. بچه ماهیان کلمه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال تهیه شدند. بعد از سازگاری، لاروهای ...  بیشتر
تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
2. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق سمیت حاد (Acute toxicity) سم کلرپیریفوس و دیازینون که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی و خصوصاً شالیزارهای منطقه گلستان استفاده می‌گردد، بر روی بچه ماهیان 3-1 گرمی کلمه به‌منظور تعیین غلظت ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
3. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 39-44

چکیده
  چکیده به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیریت پرورش بچه ماهیان کلمه در استخر خاکی در منطقه سیجوال بندرترکمن، تعداد 8 استخر به‌طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی2900 نمونه بچه ماهی کلمه نشان داد که بیش ...  بیشتر