بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر
1. بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر

عبدالرحیم پذیرا؛ صابر وطن دوست

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 27-33

چکیده
  در فصل صید 765  قطعه ماهی حمری از رودخانه دالکی و 891  قطعه ماهی از رودخانه حله صید و محتویات دستگاه گوارش آنها بررسی شد بیشینه و کمینه طول ماهیان صید شده به­ترتیب 350 و 45 میلی­متر بود نسبت طول روده ...  بیشتر