وضعیت تروفی بر اساس شاخص کارلسون در آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل
1. وضعیت تروفی بر اساس شاخص کارلسون در آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 14-24

چکیده
  چکیده             آب بندان طبیعی مرزن‌آباد، با وسعتی بالغ بر 183 هکتار در استان مازندران و جنوب غربی شهرستان بابل واقع شده است، عمق متوسط این آب بندان 5/2 متر است، از لحاظ گیاهان ...  بیشتر