بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
1. بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده ماهیان گامبوزیا از 3 منطقه سیجوال (در محدوده آب شیرین)، مصب گرگان رود (3-2 گرم در هزار) و گمیشان (13 گرم در هزار) در تابستان 1385برای تعیین صفات مرفولوژیک، صید و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 8 صفت ...  بیشتر