بررسی برخی شاخص‌های ایمنی و فلور باکتریایی روده در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisia)
1. بررسی برخی شاخص‌های ایمنی و فلور باکتریایی روده در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisia)
دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 48-58

چکیده
  چکیده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از باارزش‌ترین ماهیان پرورشی بوده که در مراحل ابتدایی رشد شرایطی ویژه و بحرانی دارد. در این پژوهش از پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر  Saccharomyces cerevisiaاضافه شده در جیره ...  بیشتر