اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)
1. اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)

زهره رحمتی‌پرست؛ حبیب وهاب‌زاده؛ محمود محسنی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 11-20

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی به جای پودر ماهی در جیره غذایی هیبرید بستر (Acipenser ruthenus × Huso huso)طراحی و به انجام رسید. در این راستا تعداد 450 قطعه ماهی بستر (35±350)  پس از سازگاری ...  بیشتر