ساختار سنی ماهی سفید مهاجر (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) به رودخانه تنکابن
1. ساختار سنی ماهی سفید مهاجر (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) به رودخانه تنکابن
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 9-18

چکیده
  چکیده ساختار سنی ماهی سفید مهاجر به رودخانه تنکابن (چشمه کیله) در بهار سال 1385، همزمان با فصل مهاجرت ماهی سفید به رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 156عدد ماهی سفید صید و بیومتری شدند. نرها و ماده‌ها به‌ترتیب ...  بیشتر