تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
1. تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 57-63

چکیده
  چکیده Clinostomum complanatum انگل مشترک بین انسان و ماهی (Zoonose) است که به صورت موضعی در بافت‌های مختلف بدن طیف وسیعی از ماهیان استخوانی آب شیرین از جمله سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) به‌عنوان میزبان استقرار می‌یابد. ...  بیشتر