رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورشی با رشد میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)
1. رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورشی با رشد میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 78-98

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف تعیین برخی خصوصیات کیفی آب در طول دوره پرورش میگو، شناخت رابطه بین تغییرات خصوصیات کیفی آب و رشد میگو در طول دوره پرورش و تعیین مدل رشد میگوی پاسفیدغربی در ارتباط با برخی خصوصیات ...  بیشتر