بررسی فیلوژنتیک 3 گونه از سوف‌ماهیان دریای خزر با استفاده از توالی‌یابی ژن 12s rRNA میتوکندریایی
1. بررسی فیلوژنتیک 3 گونه از سوف‌ماهیان دریای خزر با استفاده از توالی‌یابی ژن 12s rRNA میتوکندریایی
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 70-78

چکیده
  چکیده خانواده سوف‌ماهیان یکی از متنوع‌ترین خانواده‌های ماهیان آب شیرین محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های سیستماتیک قبلی که جنس‌ها و گونه‌های مختلف خانواده سوف‌ماهیان را مورد بررسی قرار می‌دادند ...  بیشتر