تغلیظ و خالص‌سازی اسیدهای چرب امگا -3 با روش کمپلکس اوره
1. تغلیظ و خالص‌سازی اسیدهای چرب امگا -3 با روش کمپلکس اوره
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  روغن ماهی به‌وسیله روش Bligh and Dyer از بافت ماهیچه‌ای فیتوفاگ استخراج گردید، نمونه‌های روغن در 70- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و سپس اسیدهای چرب چند غیراشباعی به‌کمک روش کمپلکس اوره تغلیظ شدند. خالص‌سازی ...  بیشتر