تأثیر اسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم‌شناختی، درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد پرورشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877)
1. تأثیر اسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم‌شناختی، درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد پرورشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877)
دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 27-36

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1388 در مرکز بازسازی ذخائر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت صورت گرفت. جهت انجام آن، از 9 قطعه مولد نر هم­سن (3 ساله) و 11 قطعه مولد ماده ماهی آزاد دریای خزر که در مرکز پرورش یافته بودند، ...  بیشتر
اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
2. اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 57-65

چکیده
  چکیده تحرک اسپرم ماهی به­عنوان شاخص قابلیت لقاح آن بستگی به یون کلسیم و یون منیزیم دارد. زیرا این دو یون در کنار هم برای شروع تحرک اسپرم در ماهیان آب شیرین ضروری هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سختی ...  بیشتر
تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال
3. تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال
دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده ماهی قزل­آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) تنها ماهی سردابی پرورشی در ایران می­باشد. یکی از مهمترین مسائل در پرورش این ماهی، تکثیر مصنوعی و تولید لارو است. در این بین مولدین نر نقش مهمی در فرآیند تکثیر ...  بیشتر
بررسی اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
4. بررسی اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده تحرک اسپرم ماهی به­عنوان شاخص قابلیت لقاح آن بستگی به یون کلسیم و یون منیزیم دارد. زیرا این دو یون در کنار هم برای شروع تحرک اسپرم در ماهیان آب شیرین ضروری هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سختی ...  بیشتر