تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و تأثیر مواد نگهدارنده در زمان نگهداری آن در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
1. تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و تأثیر مواد نگهدارنده در زمان نگهداری آن در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 3، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 46-54

چکیده
  چکیده با هدف تولید یک غذای نیمه‌آماده و سرشار از پروتئین و تعیین زمان ماندگاری آن بررسی روی تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و اثرات آنتی‌اکسیدان در تعیین زمان ماندگاری آن انجام شد. از این ماهی 3 ترکیب برای ...  بیشتر