کشتابورزی ارگانیک، تعیین بیوتکنیک کشت توأم ماهیان گرمابی و ماکیان در گیلان
1. کشتابورزی ارگانیک، تعیین بیوتکنیک کشت توأم ماهیان گرمابی و ماکیان در گیلان
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 33-38

چکیده
  چکیده افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت زمین‌های کشاورزی و منابع تأمین غذا ایجاب می‌کند که برنامه‌های جدیدی در راستای افزایش تولید در واحد سطح تنظیم، ارائه و اجرا گردد. امروزه به طرق مختلف از جمله پرورش ...  بیشتر