بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) با محیط کشت‌های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)
1. بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) با محیط کشت‌های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)
دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 54-66

چکیده
  چکیدهمیکروجلبک سبز سندسموس (Scenedesmus sp < em>.) ابتدا به­وسیله تور پلانکتون­گیر با چشمه تور20 میکرون از منابع آبی منطقه فرح‌آباد نمونه­برداری و بعد از انتقال به آزمایشگاه، از روش پی‌پت پاستور جداسازی ...  بیشتر