اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
1. اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 72-82

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر، تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. نخست، 6 کیلوگرم نمونه (90 نمونه میگو) میگوی پرورشی از استان هرمزگان ...  بیشتر