تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
1. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق سمیت حاد (Acute toxicity) سم کلرپیریفوس و دیازینون که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی و خصوصاً شالیزارهای منطقه گلستان استفاده می‌گردد، بر روی بچه ماهیان 3-1 گرمی کلمه به‌منظور تعیین غلظت ...  بیشتر