افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
1. افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده در این مطالعه با دو آزمایش، اثر آنتی‌بیوتیک و اکسیژن بر قدرت لقاح پذیری تخمک لقاح نیافته ماهی ‌آزاد دریای خزر (Salmo trutta cacpius) در طی نگهداری کوتاه مدت انجام گرفت. در آزمایش اول به تخمک‌ها چهار غلظت ...  بیشتر