تأثیر هم زمان دوره‎های نوری و جیره‎ غذایی بر میزان رشد و تبدیل بچه ماهی پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر
1. تأثیر هم زمان دوره‎های نوری و جیره‎ غذایی بر میزان رشد و تبدیل بچه ماهی پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر

معصومه بحرکاظمی؛ فرهاد جوانی؛ محمدتقی فرهادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 27-42

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر همزمان دوره‎های نوری و رژیم غذایی بر میزان رشد و سرعت تبدیل بچه ماهیان پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، بچه ماهیان با میانگین وزن 13/0±85/5 گرم به‌مدت 110 روز در ...  بیشتر