قابلیت سرخ کردن تحت خلأ در کاهش محتوای چربی فیله ‌ماهی کفال طلایی در مقایسه با شرایط اتمسفری
1. قابلیت سرخ کردن تحت خلأ در کاهش محتوای چربی فیله ‌ماهی کفال طلایی در مقایسه با شرایط اتمسفری
دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 74-84

چکیده
  چکیده سرخ کردن عمیق تحت خلأ یک فناوری جدید است که می‌تواند برای بهبود ویژگی‌های کیفی مواد غذایی سرخ‌شده مورد استفاده قرار گیرد چرا که در آن دماهای پایین‌تری برای سرخ کردن استفاده می‌شود و قرار گرفتن ...  بیشتر