بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر   (Liza auratus)
1. بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر (Liza auratus)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 51-60

چکیده
  چکیده             بررسی‌های کمی فاکتورهای خونی در مراحل اولیه رشد و نمو ماهیان بعنوان یک شاخص مهم فیزیولوژیک محسوب گردیده و در تکثیر و پرورش بسیار حائز اهمیت است. مطالعه پارامترهای ...  بیشتر