ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
1. ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 53-59

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضداسترپتوکوکوس بر پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، وزن هموگلوبین داخل گویچه (MCH)، حجم متوسط گویچه (MCV)، درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر   (Liza auratus)
2. بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر (Liza auratus)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 51-60

چکیده
  چکیده             بررسی‌های کمی فاکتورهای خونی در مراحل اولیه رشد و نمو ماهیان بعنوان یک شاخص مهم فیزیولوژیک محسوب گردیده و در تکثیر و پرورش بسیار حائز اهمیت است. مطالعه پارامترهای ...  بیشتر