بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه‌ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری‌های مختلف
1. بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه‌ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) در معرض شوری‌های مختلف
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 41-49

چکیده
  چکیده در این پژوهش، نوسانات یون‌های سدیم و پتاسیم سرم خون بچه‌ماهی کپور دریایی در غلظت‌های مختلف شوری (0، 5، 10، 15 و 20 گرم در لیتر) به‌مدت 4 روز بررسی شد. تعداد 250 قطعه بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزنی ...  بیشتر