بررسی آلودگی باکتریایی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان در استان خوزستان (شهرستان خرمشهر)
1. بررسی آلودگی باکتریایی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان در استان خوزستان (شهرستان خرمشهر)
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 39-45

چکیده
  چکیده مهم­ترین عوامل بیماری­های منتقل شده از طریق غذا که ناشی از مصرف غذاهای آلوده هستند، باکتری­ها می­باشند. بیماری­های فوق همچنین از دستکاری­های نادرست و نگهداری غذا در شرایط نامطلوب بوجود ...  بیشتر
فساد شیمیایی چربی در ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthy nobilis) به هنگام نگهداری در یخ
2. فساد شیمیایی چربی در ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthy nobilis) به هنگام نگهداری در یخ
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 63-66

چکیده
  چکیده در این تحقیق خصوصیات مربوط به فساد شیمیایی چربی شامل چربی کل، پراکسید و تیو باربیتوریک اسید (TBA) در روزهای ١، ۴، ٧، ١٠،١٣ و٢۰ نگهداری ماهی کپور سرگنده در یخ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد ...  بیشتر