بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال- آرژنین بر شاخص‌های خون‌شناسی و مقاومت بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تنش شوری
1. بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال- آرژنین بر شاخص‌های خون‌شناسی و مقاومت بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تنش شوری
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 13-24

چکیده
  چکیده آرژنین یکی از اسیدهای آمینه‌ای است که تأثیر آن بر بهبود رشد و سیستم ایمنی انسان و بسیاری از حیوانات، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر تأثیر این اسیدآمینه بر فاکتورهای خونی و مقاومت ...  بیشتر
بررسی اثرات آلودگی‌های نفتی بر پارامترهای هماتولوژیکی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)
2. بررسی اثرات آلودگی‌های نفتی بر پارامترهای هماتولوژیکی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 46-60

چکیده
  در این پژوهش اثر هیدروکربن‌های آروماتیک (PAHs) بر پارامترهای خونی در شیپ مورد مطالعه قرار گرفت. 2000 قطعه بچه‌ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)، با میانگین وزنی 14-8 از مراکز تکثیر و پروش ماهیان خاویاری استان‌های گلستان، ...  بیشتر
فاکتورهای خونی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) دریای خزر (سواحل بندر انزلی)
3. فاکتورهای خونی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) دریای خزر (سواحل بندر انزلی)
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-100

چکیده
  چکیده به‌منظور تعیین پارامترهای خون‌شناسی ماهی سوف سفید دریای خزر (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) در زمستان 1387، 32 قطعه ماهی سوف از سواحل جنوبی دریای خزر (بندر انزلی) توسط تور پره به‌صورت تصادفی صید شدند. پس از بیومتری ...  بیشتر
اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)
4. اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)

زهره رحمتی‌پرست؛ حبیب وهاب‌زاده؛ محمود محسنی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 11-20

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی به جای پودر ماهی در جیره غذایی هیبرید بستر (Acipenser ruthenus × Huso huso)طراحی و به انجام رسید. در این راستا تعداد 450 قطعه ماهی بستر (35±350)  پس از سازگاری ...  بیشتر
برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی
5. برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی
دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده به‌منظور تعیین پارامترهای خون‏شناسی ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis) در فصل صید 1388، 125 قطعه ماهی سوف حاجی‌طرخان از تالاب انزلی توسط تور پره به‌صورت تصادفی صید و به‌صورت زنده به آزمایشگاه پژوهشکده ...  بیشتر
تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
6. تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر جهت بررسی تعداد گلبول های قرمز خون، میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تغییرات آنها نسبت به دوره‌های مختلف نوری، تعداد 450 قطعه تاسماهـی جوان ایرانی به مدت 60 روز تحـت 5 رژیم نـوری کـه عبارت ...  بیشتر
تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
7. تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 17-26

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم متاسیستوکس بر برخی فاکتورهای خونی بچه ماهیان فیل ماهی براساس دستورالعمل [1]O.E.C.D، به‌صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار ...  بیشتر