اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
1. اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

محمدفروهر واجارگاه؛ امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمدرضا ایمانپور

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 21-26

چکیده
  با توجه به مصرف زیاد سموم برای اهداف کشاورزی، وجود سموم در آب‌های سطحی استان‌های شمالی ایران بسیار شایع است که می‌‌تواند اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم‌های آبی، آبزیان و در نهایت انسان به‌عنوان مصرف ...  بیشتر
اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک
2. اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک

هاشم خندان بارانی؛ حسینعلی دهمرده؛ محمدرضا حیدری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-54

چکیده
  آمونیاک از مهمترین ترکیبات سمی نیتروژنی است که مشکلی جدی در محیط زیست و صنعت آبزی پروری به حساب می‌آید. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک (99/0 میلی گرم در لیتر) بر فعالیت آنزیم‌های بافت کبد ...  بیشتر
تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
3. تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

مهدی عادلی؛ افشین قلیچی؛ زید احمدی؛ مهرداد کمالی سنزیقی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 55-60

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی دفعات غذادهی مختلف روی شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه ماهیان کپور معمولی انگشت قد در طی 8 هفته می‌باشد. در این تحقیق تعداد 240 ماهی با دامنه وزن اولیه 26/9-85/8 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار ...  بیشتر
ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)
4. ترکیب اسیدهای چرب فیله خام و کباب‌شده کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش تعیین میزان اسیدهای چرب در عضله خام و فیله کباب‌شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود. دوازده نمونه کپور پرورشی از مجتمع پرورش ماهی آزادگان اهواز تهیه شد. نتایج نشان داد میزان مجموع ...  بیشتر
تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
5. تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 59-69

چکیده
  چکیده نوکلئوتیدها با عملکردهای گوناگونی که بر سیستم ایمنی، متابولیسم سلول، بهبود کارایی جذب در دستگاه گوارش و بهبود سیستم ایمنی و متابولیسم چربی و پروتئین می‌گذارند امروزه مورد توجه آبزی‌پروری قرار ...  بیشتر
رابطه سن مولدین نر با کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
6. رابطه سن مولدین نر با کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 23-30

چکیده
  چکیده در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی‌کپور در طول فصل تکثیر مصنوعی 1390پرداخته شد. به این منظور، 8 مولد ماهی‌کپور معمولی نر 2 و 3 ساله با 4 مولد ماده 3 ساله به­صورت ...  بیشتر
مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
7. مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین و خاکستر)، مقدار رطوبت و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه در سه گونه ماهی (ماهی کپور معمولی، سفید و قزل‌آلای رنگین‌کمان) بوده ...  بیشتر