مقایسه تأثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی‌دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص‌های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
1. مقایسه تأثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی‌دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص‌های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 50-58

چکیده
  چکیده ماهی آمور یا کپور علف‌خوار، Ctenopharyngodon idella یکی از گونه‌های مهم کپورماهیان چینی می‌باشد. در این پژوهش از غده هیپوفیز کپور معمولی و هورمون اواپریم برای القاء تخم‌ریزی در مولدین آمور استفاده شد. ...  بیشتر
تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
2. تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق، اثرات سم کاپتان که به‌مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصاً شمال کشور استفاده می‌گردد، بر روی 180 قطعه بچه ماهیان 5-3 گرمی کپور علفخوار به­منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ...  بیشتر