اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
1. اثر کاتیون‌ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

محدثه احمدنژاد

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 20-30

چکیده
  چکیدهاثر برخی یون‌ها (سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم) روی تحرک اسپرم (دوره تحرک و درصد اسپرم‌های متحرک) و ظرفیت لقاح (درصد لقاح، نرخ تفریخ، بازماندگی لارو و طول لارو در دو مرحله جذب کیسه زرده و شروع تغذیه ...  بیشتر
تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
2. تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق، اثرات سم کاپتان که به‌مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصاً شمال کشور استفاده می‌گردد، بر روی 180 قطعه بچه ماهیان 5-3 گرمی کپور علفخوار به­منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ...  بیشتر