مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
1. مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده نبود منابع آب سطحی مناسب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، صنعت آبزی‌پروری این مناطق را ناگزیر به استفاده از منابع آبی زیرزمینی کرده است. با توجه به این‌که کیفیت آب و منابع آبی، از جمله عوامل تعیین‌کننده ...  بیشتر
شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
2. شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 101-111

چکیده
  چکیده به‌منظور شناسایی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات، طی سال‌های 1385 و 1386 در چهار منطقه مرکزی، نیمبلوک، زیرکوه و زهان، نمونه‌برداری از 67 قنات و 6 رود با استفاده از تور پره با چشمه‌های 2 میلی‌متر ...  بیشتر