اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
1. اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 67-76

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی دریای خزر می‌باشد که هر ساله برای تولیدمثل از دریای خزر به رودخانه‌های مختلف از جمله رودخانه تجن مهاجرت می‌نماید. بر این اساس هر ساله از طریق ...  بیشتر
بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
2. بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده این پژوهش از مردادماه سال 1389 تا تیرماه 1390 در رودخانه‌های تجن ساری (استان مازندران) به‌منظور بررسی خصوصیات تولیدمثلی سس ماهی کورا (Barbus lacerta)انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده ...  بیشتر
بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد
3. بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-77

چکیده
  چکیده این بررسی در زمان رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در دو رودخانه تجن و سرخرود منتهی به دریای خزر برای حفظ ذخایر و بررسی کیفی آب با هدف بازماندگی مناسب و حفظ سلامت بچه‌ماهیان رهاسازی شده انجام گرفت. فاکتورهای ...  بیشتر
پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران)
4. پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران)
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 105-115

چکیده
  چکیده             در یک بررسی یکساله از فروردین 1386 تا اردیبهشت 1387 تعداد 12 عدد مولد ماده ماهی سفید با میانگین طول 69/46 سانتی‌متر و وزن 83/835 گرم و 18 عدد مولد نر ماهی سفید با میانگین ...  بیشتر