میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
1. میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 13-34

چکیده
  چکیده نفروکلسینوز در ماهی‌ها یک اختلال مزمن است که منجر به کاهش رشد و نهایتاً مرگ و میر شدی در ماهی‌ها می‌گردد. این اختلال با تغییرات دژنراتیو و تجمع نمک‌های کلسیم و منیزیم در میزراه و لوله‌های جمع‌آوری‌کننده ...  بیشتر