بررسی روند صید ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه طی سال‌های 1378 تا 1387 در استان گلستان
1. بررسی روند صید ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه طی سال‌های 1378 تا 1387 در استان گلستان
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 61-68

چکیده
  چکیده             در این تحقیق میزان روند صید و ذخایر ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه در دریای خزر در طی سال­های 1378 تا 1387 در استان گلستان بررسی شد. اطلاعات حاصل در این تحقیق از ...  بیشتر