نویسنده = محمد بابائی
تعداد مقالات: 1
1. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-82

محمد بابائی؛ مسعود ترابی آزاد