نویسنده = سیدهادی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38

محمدرضا قمی؛ سیدصمد هاشمی؛ مهرداد چراغپور؛ احسان محمدی؛ سیدهادی موسوی؛ حمزه علی متانی