نویسنده = سیدمحمد صلواتیان
تعداد مقالات: 1
1. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺎرده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-72

سیدمحمد صلواتیان؛ جلیل سبک آرا؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ فریبا مددی