نویسنده = حسینعلی خوشباور رستمی
تعداد مقالات: 2
2. آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

بهروز قره وی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ افشین قلیچی؛ عبدالله حق پناه؛ یوسف ایری؛ نیازمحمد کر