نویسنده = احمد قانع
تعداد مقالات: 2
1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-50

داود غنی نژاد؛ احمد قانع؛ مسعود صیدگر؛ یوسفعلی اسدپور؛ لطیف اسماعیلی دهشت


2. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 73-83

سپیده خطیب؛ احمد قانع؛ محمدرضا نهرور