نویسنده = داود غنی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-50

داود غنی نژاد؛ احمد قانع؛ مسعود صیدگر؛ یوسفعلی اسدپور؛ لطیف اسماعیلی دهشت