نویسنده = نیلوفر نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی