نویسنده = محمد خلیل پذیر
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت فاکتورهای فیزیکو شیمیایی و آماده سازی آب در تکثیر مولدهای عاری از بیماری میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-58

رضا قربانی واقعی؛ محمد افشارنسب؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ عباسعلی زنده بودی؛ محمد خلیل پذیر