نویسنده = مسعود صیدگر
تعداد مقالات: 2
1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-50

داود غنی نژاد؛ احمد قانع؛ مسعود صیدگر؛ یوسفعلی اسدپور؛ لطیف اسماعیلی دهشت


2. بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و جمعیت فیتوپلانکتونی آبگیر موقت بهاره خاصلو (آذربایجان شرقی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-50

مسعود صیدگر؛ فریدون محبی؛ ژاله علیزاده؛ یوسفعلی اسدپور؛ قباد آذری تاکامی؛ صابر شیری؛ سیاوش گنجی؛ نعمت پیکران مانا؛ فرامرز سلطانی