نویسنده = علی گنجیان خناری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه جمعیت کلنی ریزجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در دو محیط کشت TMRL و Z8+N+P در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-32

زهره صیدانلو؛ علی گنجیان خناری؛ افشین قلیچی؛ سیدابراهیم احمدی