نویسنده = الهام جاسم نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر هورمون اواپریم و عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی فیتوفاگ (Hipophthalmichthys molitrix)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-10

الهام جاسم نژاد؛ حدیده معبودی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ فرود بساک کاهکش