نویسنده = علیرضا کیهان ثانی
تعداد مقالات: 2
2. اولین گزارش حضور سیانوباکتر Gloeotrichia echinulata در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-74

فاطمه سادات تهامی؛ علیرضا کیهان ثانی