نویسنده = یوسف ایری
تعداد مقالات: 2
1. آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

بهروز قره وی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ افشین قلیچی؛ عبدالله حق پناه؛ یوسف ایری؛ نیازمحمد کر


2. پرورش شاه میگوی صخره ای خاردار (Panulirus homarus) در استخرهای بتنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-112

عبدا... حق پناه؛ افشین قلیچی؛ سیدمصطفی مهدوی؛ یوسف ایری