نویسنده = افشین قلیچی
تعداد مقالات: 6
1. آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

بهروز قره وی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ افشین قلیچی؛ عبدالله حق پناه؛ یوسف ایری؛ نیازمحمد کر


2. مقایسه جمعیت کلنی ریزجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در دو محیط کشت TMRL و Z8+N+P در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-32

زهره صیدانلو؛ علی گنجیان خناری؛ افشین قلیچی؛ سیدابراهیم احمدی


3. پرورش شاه میگوی صخره ای خاردار (Panulirus homarus) در استخرهای بتنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-112

عبدا... حق پناه؛ افشین قلیچی؛ سیدمصطفی مهدوی؛ یوسف ایری


6. ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 49-61

سارا جرجانی؛ افشین قلیچی؛ رضا اکرمی؛ وحید خیرآبادی