نویسنده = سید علی اکبر هدایتی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-26

محمدفروهر واجارگاه؛ امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمدرضا ایمانپور