بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع بایوفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی
1. بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع بایوفولینگ ها در اسکله های بندر امام خمینی

الهه خدابخش؛ سید محمد باقر نبوی؛ شایان قبادی؛ النا خدابخش؛ حسام خدابخش

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 41-51

چکیده
  در این تحقیق 4 نمونه­ برداری به صورت 3 ماه یکبار از دی ماه 83 تا مهر84 در اسکله­ های بندر امام­خمینی انجام گرفت نمونه­برداری در 5 ترانسکت و در هر ترانسکت از 3 منطقه بالا، میان و زیر جزرو مدی  در مساحت ...  بیشتر