بررسی پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آبهای ساحلی استان هرمزگان
1. بررسی پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آبهای ساحلی استان هرمزگان

سیداحمدرضا هاشمی؛ سیدامین‌اله تقوی مطلق؛ پریتا کوچنین؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 1-9

چکیده
              ماهی زرده (Euthynnus affinis)با نام عمومی زرده (KawaKawa)  یکی از ماهیان ارزشمند آب‌های جنوبی و استان هرمزگان می‌باشد، از این رو  بررسی پارامترهای رشد و مرگ ومیر این گونه ...  بیشتر